Cerkiew Bieszczadzkie Szlaki, Kirkut, Polonina  

    

BIESZCZADY

 III KONGRES INTERNAUT?W MI?O?NIK?W BIESZCZAD 21-24.05.2004
 S?KOWIEC
 
 Powr?t           Strona g??wna       Bieszczady G??wna  

Po?onina Cary?ska – sam du?o o niej nie wiem, opisuj? tutaj to co po prostu widz? to co prze?y?em z ubogich moich w?dr?wek po Bieszczadach.  Na pytanie Agaty „co to jest po?onina” nie potrafi? odpowiedzie?. Chodz? po Bieszczadach i zachwycam si? ich pi?knem tak jak  po prostu je wida?, a jak je wida? nie potrafi? opisa? – trzeba po prostu samemu je zobaczy? i zdecydowa? czy warto tutaj przyje?d?a?.

Sam wypad w Bieszczady 22 maja by? najbardziej spontaniczn? wypraw? chyba w moim ?yciu :)  o kt?rym w?a?ciwie zadecydowa?a sama Agata. Po prostu przyjecha?a i m?wi: „Jedziesz z nami na zlot KIMB w S?kowicach ?” chwila namys?u dla mojej powolnej g??wki, s?ysz? odpowiedz „jedziesz”  - to by?o co? w tym rodzaju ;).

Cerkiew Bieszczadzkie Szlaki, Kirkut, Polonina

Cerkiew Bieszczadzkie Szlaki, Kirkut, Polonina

Po drodze zwin?li?my jeszcze jednego KIMBowicza z Sanoka, pojechali?my na zapore w Solinie, to by?a godzina 19:15 dok?adnie, potem pojechali?my dalej do S?kowiec  gdzie troszk? pob??dzili?my i pojechali za daleko.  Do S?kowiec  jechali?my na „ III KONGRES INTERNAUT?W MI?O?NIK?W BIESZCZAD” tam ognisko, kie?baski, piwo z dodatkiem swojskiej roboty mocnej cytryn?wki ;), wszystko wida? na zdj?ciach obok. By?o bardzo fajnie, bardzo roz?piewane towarzystwo :) bardzo mi?o i klimatycznie. Wiem... teraz jest co wspomina?, wiem ?e b?d? mia? „powera” przez kilka najbli?szych miesi?cy i wiem ?e b?d? chcia? tam jeszcze wr?ci?.    

Nast?pny dzie? wype?nimy wyj?ciem na Po?onin? Cary?sk? (za Tarnic? zosta?em ostro wy?miany przez Agat? :))) ... ile mo?na chodzi? ca?y czas na jeden szczyt? brrr... ka?da pora roku ma sw?j urok, wi?c je?li id? dzi? to za miesi?c lub dwa Tarnica ma ca?kiem inny i niepowtarzalny urok i jak b?dzie tym razem? wszystko zale?y od  danej chwili.. pogody. 

 

Cerkiew Bieszczadzkie Szlaki, Kirkut, Polonina

Cerkiew Bieszczadzkie Szlaki, Kirkut, Polonina

By?o du?o chmur, obawia?em si? ?e  nas deszcz dobrze zleje ale jednak si? uda?o. Za to by?o bardzo spokojnie, bezwietrznie i ciep?o - w miar? produkcji temperatury mojej biologicznej ch?odnicy wcale nie odczuwa?em standardowych urok?w Bieszczad-:).

 Ca?y ten „spontan” spowodowa? ?e nie mia?em na?adowanych akumulatork?w i zdj?? zrobi?em tylko kilka.

 

 

Powr?t           Strona g??wna       Bieszczady G??wna

 

 

 

Strona G??wna I Radio Widoczek I Bieszczady I Fauna I Flora I Cerkwie